||||||||||||||||||||||

PROGRAM KONFERENCJI

EKONOMIA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

Kraków   15 – 16 czerwca 2016 r.

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4

 

Środa, 15 czerwca 2016 r.:


09.30 – 10.00


Rejestracja uczestników: sala 0.103


10.00 – 10.30


Otwarcie konferencji: sala 0.103

 

10.30 – 12.30

Sesja plenarna

sala 0.103


Osoba prowadząca:

prof. dr hab. Piotr Jedynak

 


prof. dr hab. Adam Stabryła: MODEL AGREGATOWEJ OCENY POZIOMU SPRAWNOŚCI PROCESU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

prof. dr hab. Petro Leonenko: INSTITUTIONAL ASPECTS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek: ISTOTA I ZNACZENIE JAKOŚCI ŻYCIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn: SPECYFIKA I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas: JAKOŚĆ I BYLEJAKOŚĆ W SFERZE PUBLICZNEJ. MATEMATYKA, LOGIKA, RETORYKA, ERYSTYKA

prof. dr hab. Barbara Pawłowska: MIEJSCE I ROLA POLITYKI TRANSPORTOWEJ W REALIZACJI PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020

prof. dr hab. Tadeusz Wawak: EKONOMIA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA


12.30 – 13.00  


Przerwa na kawę

 

13.00 –  15.00

Sesja A cz. I:

sala 0.105

Innowacje i przedsiębiorczość oraz zarządzanie finansami

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos

prof. dr Halyna Tsikh

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos: MIĘKKIE ELEMENTY ZARZĄDZANIA POSTAWAMI PROINNOWACYJNYMI

prof. dr hab. Zbigniew Jan Makieła: INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNA I JEJ UWARUNKOWANIA

prof. dr Halyna Tsikh: GOVERNMENT REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY

prof. dr hab. Beata Jamka: INNOWACYJNOŚĆ Z PERSPEKTYWY NEURONAUK: DETERMINANTY KREATYWNOŚCI KADR

dr Krzysztof Zymonik: INNOWACJE W GWARANCJI JAKOŚCI JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Iwona Szczepaniak: WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ & KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

dr Michał Baran: WYBRANE ZJAWISKA KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ KOMUNIKACJI W PROCESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W DOBIE WIRTUALIZACJI

13.00 –  15.00

Sesja B cz. I:

Sala 0.104

Jakość i zarządzanie

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
prof. dr hab. inż. Józef Frąś


prof. dr hab. Krystyna Lisiecka: ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI Z TYTUŁU JAKOŚCI PRODUKTÓW

prof. dr hab. inż. Józef Frąś, mgr Sebastian Scholz, mgr inż. Ilona Olsztyńska: WZROST WYDAJNOŚCI I JAKOŚCI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH POPRZEZ IMPLEMENTACJĘ METODY 5S

dr hab. Marek Ćwiklicki, mgr Wioletta Makieła: KOHERENCJA DZIAŁAŃ KONTROLNO-AUDYTOWYCH W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ W SZPITALACH KLINICZNYCH

doc. dr Yuriy Shvets: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

prof. dr hab. Olena Yermoshkina, mgr Kseniia Tiukmenova: DEVELOPING THE SCIENTIFIC PROJECT MANAGEMENT: CASE OF UKRAINE

dr Barbara Sujak-Cyrul, mgr inż. Justyna Bielecka: SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG WYMAGAŃ NATO - PRZEGLĄD PODSTAW I ANALIZA ROZPRZESTRZENIENIA W POLSCE

mgr inż. Dmitrey Ivanov: ZARZĄDZANIE PLANOWANIEM JAKOŚCI PRODUKTU


15.30 –  16.00   


Lunch

 

16.00 –  18.00

Sesja A cz. II

sala 0.105

Innowacje i przedsiębiorczość oraz zarządzanie finansami

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz
doc. dr Yaroslav Chaikovskyi

prof. dr hab. Piotr Chechelski: ZNACZENIE KORPORACJI TRANSNARODOWYCH W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO – ROZWOJOWEJ NA ŚWIECIE

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz: KORPORACJE NIEFINANSOWE: ZMIANA WZORCA AKUMULACJI I RELACJI Z RYNKAMI FINANSOWYMI

dr hab. Jerzy Rosiński: SPECYFIKA KIEROWANIA W ORGANIZACJACH Z BRANŻY IT - SYGNAŁ WYCZERPYWANIA SIĘ PARADYGMATU TEORII SYTUACYJNYCH?

dr Michał Thlon: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIEBIORSTW W OBSZARZE HANDLU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2010-2015

doc. dr Yaroslav Chaikovskyi: ZARZĄDZANIA FINANSAMI INSTYTUCJI BANKOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ: DOŚWIADCZENIA DLA UKRAINY

mgr Katarzyna Niewińska, dr Patrycja Chodnicka-Jaworska: GRUPOWANIE ZMIENOŚCI CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE

 

16.00 –  18.00

Sesja B cz. II

sala 0.104

Jakość i zarządzanie

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
prof. dr hab. Wojciech Andrzej Nowak

prof. dr hab. Wojciech Andrzej Nowak: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ JAKO ZŁOŻONYM SYSTEMEM ADAPTACYJNYM

prof. dr hab. Anna Lipka: KOSZTY JAKOŚCI PRZY WYCENIANIU ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI

dr Jerzy Ząbkowicz: JAKOŚĆ JAKO KRYTERIUM WYBORU OFERTY W UNIJNEJ PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dr Marek Jarzębiński: EFEKTY ZACHOWANIA ZGODNOŚCI CECH WYROBU I WYMAGAŃ KONSUMENTA

mgr inż. Sabina Kaczmarczyk: KLIENT I WARTOŚĆ KLIENTA JAKO NADRZĘDNY CEL ORGANIZACJI

mgr Sylwia Bąk: IMPLEMENTACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE NORMALIZACJI I STANDARYZACJI W GOSPODARCE


18.00 –  20.00   


Przerwa

20.00    


Uroczysta Kolacja Jubileuszowa: Dom Polonii, Kraków, Rynek Główny 14: referują:

prof. dr hab. Marek Bugdol, prof. dr hab. Piotr Jedynak: PROFESOR TADEUSZ WAWAK W SŁUŻBIE NAUK EKONOMICZNYCH

 

Czwartek, 16 czerwca 2016 r.:

10.00 –  12.00

Sesja C

sala 0.105

Doskonalenie organizacji i system oceny zgodności

 

Osoby prowadzące:

dr hab. Zbysław Dobrowolski
prof. dr Nataliia Marynenko


dr hab. Zbysław Dobrowolski: PROLEGOMENA DO BADAŃ NAD ETNOCENTRYZMEM PUBLICZNYM

prof. dr Nataliia Marynenko: PROBLEM SITUATIONS MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ENTERPRISES' DEVELOPMENT WITHIN PRODUCTION AND ECONOMIC

dr inż. Anna Dobrowolska, mgr Justyna Ossowska: METODYKA OCENY JAKOŚCI USŁUGI OPARTA NA PODEJŚCIU PROCESOWYM

dr Katarzyna Peter-Bombik, dr Małgorzata Marzec: ZAUFANIE W ZARZĄDZANIU SPRAWAMI PUBLICZNYMI NA SZCZEBLU LOKALNYM

dr Małgorzata Marzec: ZNACZENIA INFORMACJI POCHODZĄCEJ Z RACHUNKOWOŚCI DLA BUDOWANIA ZAUFANIA ORGANIZACYJNEGO

dr Beata  Domańska-Szaruga, dr hab. inż. Przemysław Simiński: IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYKA OPERACYJNEGO W PROCESIE PLANOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE INSTYTUTU BADAWCZEGO

dr Ewa Czyż-Gwiazda: POMIAR DOKONAŃ ORGANIZACJI W WARUNKACH KONIECZNOŚCI NIWELOWANIA FUNKCJONALNYCH GRANIC ORGANIZACYJNYCH

dr Sławomir Wyciślak: IMPLIKACJE SZCZUPŁYCH I ZWINNYCH KONCEPCJI I PRAKTYK DLA ELASTYCZNOŚCI ORGANIZACJI

 

10.00 –  12.00

Sesja D cz. I:

sala 0.104

Zarządzanie w szkolnictwie wyższym

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Tadeusz Wawak
prof. dr Ali Bouchentouf Seghier


prof. dr hab. Walerij Grynchutsky: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W UNIWERSYTECIE W REALIZOWANEJ REFORMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA UKRAINIE

prof. dr hab. Krystyna Poznańska: TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII Z INSTYTUTÓW BADAWCZYCH DO GOSPODARKI POLSKIEJ

prof. dr Marek Michalski: CHANGING IDEA OF UNIVERSITY EDUCATION: INNOVATIONS, INITIATIVES AND INTENTIONS

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk: BADANIE WIZERUNKU UCZELNI WYŻSZEJ JAKO DZIAŁANIE WSPIERAJĄCE BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

dr Marta Tutko: WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

dr Justyna Bugaj: OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W KONTEKŚCIE WYBRANYCH MODELI UNIWERSYTETÓW

mgr Joanna Piękoś: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W WYMIARZE INSTYTUCJONALNYM

mgr inż. Olga Hnatyszak: BADANIE OPINII STUDENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH NA TEMAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SZKOLE WYŻSZEJ


12.00 –  12.30


Przerwa na kawę

 

12.30 –  14.30

Sesja E

sala 0.105

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rynek pracy oraz marketing

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Walentyn N. Wandyszew
prof. dr hab. Valentyna  Yakubiv

 

prof. dr hab. Valentyna  Yakubiv: KIERUNKI STRATEGICZNE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ W UKRAINIE

prof. dr hab. Walentyn N. Wandyszew, prof. dr hab. Helena S. Perelomowa: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

prof. dr hab. Wiktor Adamus, mgr Anna Pietraszek: CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO PRACY PIERWSZE POKOLENIE CYFROWE MILLENIUM

dr hab. Grzegorz Baran: PROCESY INSTYTUCJONALIZACJI ORGANIZACJI CZWARTEGO SEKTORA

dr Magdalena Stuss: RYNEK PRACY A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

dr Izabela Stańczyk: ROLA KOMÓREK PERSONALNYCH W ORGANIZACJI - WYNIKI BADAŃ

dr Magdalena Jaworek: INTELIGENCJA EMOCJONALNA I CZYNNIKI W ŚRODOWISKU PRACY JAKO PREDYKTORY WYPALENIA ZAWODOWEGO W GRUPIE

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska, mgr Dariusz Kosiorek: ZWIĄZKI KULTURY ORGANIZACYJNEJ Z ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI LUDZKIMI

12.30 –  14.30

Sesja D cz. II:

sala 0.104

Zarządzanie w szkolnictwie wyższym

 

Osoby prowadzące:

prof. dr hab. Walerij Grynchutsky
prof. dr hab. Ryszard Świekatowski


prof. dr hab. Ryszard Świekatowski, prof. dr hab. Halina Szulce: UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA FRANCZYZY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

dr hab. Diana Pietruch-Raizes: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ. WYBRANE ZAGADNIENIA

prof. dr Ali Bouchentouf Seghier: OPINIE STUDENTÓW EKONOMII UNIWERSYTETU MOSTAGANEM W ALGIERII O POTRZEBIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, EFEKTACH KSZTAŁCENIA ORAZ WARTOŚCI DODANEJ - WYNIKI BADAŃ

doc. dr Roman Machuga: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE STOSOWANE W BADANIACH ANKIETOWYCH PROWADZONYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

dr Justyna Maciąg: MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESIE KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ – WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI

dr Agnieszka Piasecka: METODY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

dr Tomasz Kusio: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MATERIALNYMI UCZELNI


14.30 –  14.45


Zakończenie konferencji


15.00


Lunch


Czas referowania – 10 do 15 minut

Sesja posterowa: dr Mariola Dźwigoł-Barosz, dr Wojciech Leoński, mgr Aneta Szara (współautorstwo), mgr Radosław Zając