||||||||||||||||||||||

ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI I JEJ UCZESTNICY

Interdyscyplinarny charakter Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania sprawia, że zakres problemowy Konferencji obejmuje następujące obszary:

 • polityka ekonomiczna Unii Europejskiej,
 • ekonomia stosowana i ekonomia społeczna,
 • rynek pracy,
 • ekonomiczne aspekty jakości,
 • normalizacja w gospodarce,
 • innowacje i przedsiębiorczość,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie i marketing wobec globalnych wyzwań,
 • psychologiczne aspekty w zarządzaniu i marketingu,
 • zarządzanie w szkolnictwie wyższym,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • systemy zarządzania jakością i Total Quality Management,
 • jakość zarządzania,
 • doskonalenie organizacji i system oceny zgodności.

Organizatorzy Konferencji są otwarci także na inne propozycje zagadnień związanych z EKONOMIĄ I JAKOŚCIĄ ZARZADZANIA, o które trzeba rozszerzyć spektrum problemów, które będą omawiane. Jesteśmy przekonani, że czynny udział uczestników Konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego i pozwoli na interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat problemów z zakresu zarządzania i ekonomii.

 

Ulotka